Collective Courier

Όροι συμφωνίας ταχυμεταφορών (μέρος 2)

bike courier

Οι Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν τη μεταφορά και διεκπεραίωση των αντικειμένων με το παρακάτω περιεχόμενο:


Εκρηκτικές ύλες, εύφλεκτα υλικά, διαβρωτικές ουσίες, ναρκωτικές ουσίες, συμπιεσμένα αέρια, ραδιενεργά υλικά, δηλητήρια, αλλοιώσιμα τρόφιμα, ζώα, φυτά και γενικώς αντικείμενα, που από τη φύση τους ή εξ΄ αιτίας της συσκευασίας τους υπάρχει κίνδυνος να αυτοκαταστραφούν ή να καταστρέφουν άλλα αντικείμενα. Επίσης δεν αναλαμβάνει τη μεταφορά και διεκπεραίωση, για λογαριασμό περιστασιακών πελατών, συναλλάγματος και χρημάτων σε μετρητά. Προς αποτροπή της παράδοσης για μεταφορά των προαναφερομένων αντικειμένων, η Εταιρεία δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να ελέγξει το αντικείμενο που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει, ακόμη και να το ανοίξει. Εάν ο αποστολέας αρνηθεί την επιθεώρηση του προς επίδοση αντικειμένου, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να μην το παραλάβει. Όταν ο αποστολέας για οποιοδήποτε λόγο παραδώσει προς αποστολή τέτοιου είδους αντικείμενα, η Εταιρεία μόλις διαπιστώσει την ύπαρξή τους, έχει το δικαίωμα να τα διαχειριστεί κατά την κρίση της, συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης διακοπής της μεταφοράς, αποποιούμενη κάθε περαιτέρω ευθύνης, ενώ τα τέλη δεν επιστρέφονται. Ο αποστολέας είναι πάντα ο μοναδικός υπεύθυνος για τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε πρόσωπα ή άλλα αντικείμενα από ψευδή δήλωση του περιεχομένου. Η Εταιρεία αναλαμβάνει και τη διεκπεραίωση αποστολής με χρέωση της αμοιβής της στον παραλήπτη. Σε περίπτωση μη καταβολής της παραπάνω αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιοδήποτε λόγο, την υποχρέωση εξόφλησης της Εταιρείας αναλαμβάνει ο αποστολέας. Μέχρι δε την εξόφληση της αμοιβής της από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη, έχει το δικαίωμα να παρακρατεί το αποστελλόμενο αντικείμενο. Η ασφαλιστική κάλυψη των αντικειμένων, συνήθως είναι υποχρέωση του αποστολέα, ιδιαίτερα όταν περιέχουν αξίες ή έχουν ιδιαίτερη εμπορική χρησιμότητα. Σε περίπτωση ολικής βλάβης ή απώλειας του περιεχομένου των αποστελλόμενων αντικειμένων από υπαιτιότητα της Εταιρείας, αυτή υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται στο συμφωνητικό που έχει υπογραφεί με τον εκάστοτε πελάτη. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου φακέλου, η οφειλόμενη αποζημίωση αναφέρεται και πάλι στους όρους του μεταξύ τους συμφωνητικού. Για το ύψος της αποζημίωσης, σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη η εμπορική χρησιμότητα ή η ιδιαίτερη αξία των αντικειμένων για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο

Όροι συμφωνίας ταχυμεταφορών (μέρος 1)

Bike Messenger

Οι εταιρείες ταχυμεταφορών (courier) παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς εγγράφων, εντύπων και εμπορευμάτων στην Ελλάδα είτε επείγουσες, είτε όχι. Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη μεταφορά των αντικειμένων των πελατών της, από το σημείο παραλαβής τους μέχρι το σημείο παράδοσής τους με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και ασφάλεια, σύμφωνα με τους γενικούς όρους παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών της εκάστοτε εταιρείας και με αντάλλαγμα που ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό της. Ο αποστολέας υποχρεούται να περιγράφει το περιεχόμενο του αποστελλόμενου αντικειμένου, ιδιαίτερα εάν αυτό είναι ευπαθές ή εύθραυστο. Επίσης, ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) Το περιεχόμενο του αποστελλόμενου αντικειμένου είναι αυτό που περιγράφει, β) έχουν σημειωθεί σωστά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του ιδίου, καθώς και του παραλήπτη και γ) το αποστελλόμενο αντικείμενο έχει συσκευασθεί έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής διεκπεραίωσή του. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή ή/και να διακόψει τη διεκπεραίωση των προς αποστολή αντικειμένων, εάν δεν τηρούνται οι αναφερόμενες στο παρόν υποχρεώσεις, ενώ στην ίδια περίπτωση ο αποστολέας αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής όλων των πρόσθετων εξόδων που θα μπορούσαν να ανακύψουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων αυτών. Ο αποστολέας έχει την επιμέλεια και την ευθύνη της ασφαλούς και ανθεκτικής συσκευασίας των αντικειμένων, ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Εάν το περιεχόμενο των αντικειμένων κατά τη μεταφορά και διαχείρισή τους υποστεί ζημία, οφειλόμενη στη μη ασφαλή και ενδεδειγμένη συσκευασία τους, η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση αποκατάστασης της ζημίας αυτής.

Ποια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε περίπτωση που επιθυμώ τη διαγραφή από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ;

Η Δήλωση για την Παύση συνοδεύεται από τη Δήλωση Απόδοσης Τελών του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού Γενικών Αδειών καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που αποδεικνύουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης από ταχυδρομικές υπηρεσίες υπολογιζόμενα μέχρι την αιτούμενη ημερομηνία διαγραφής.

Ποιες συνέπειες θα έχω αν δεν αιτηθώ έγκαιρα τη διαγραφή;
Η αίτηση διαγραφής κατατίθεται 15 ημέρες πριν την πραγματική παύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η ταχυδρομική επιχείρηση δεν προβεί σε σχετική αίτηση εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, ανεξάρτητα αν έχει προβεί σε παύση της δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ, δεδομένου ότι η διαγραφή ισχύει από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης στην ΕΕΤΤ της σχετικής αίτησης. Αυτό συνεπάγεται και την υποχρέωση καταβολής τελών μέχρι την ημερομηνία διαγραφής.

Μπορώ να ενταχθώ σε δίκτυο άλλης ταχυδρομικής επιχείρησης, εφόσον διαθέτω Γενική Άδεια;
Σε Δίκτυο άλλης ταχυδρομικής επιχείρησης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις με ή χωρίς Γενική Άδεια,. Η ένταξη μιας επιχείρησης χωρίς Γενική Άδεια στο Ταχυδρομικό Δίκτυο επιχείρησης με Γενική Άδεια, ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης στην ΕΕΤΤ της Δήλωσης Παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και μέχρι να υποβληθεί σχετική τροποποιητική Δήλωση Παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών από την επιχείρηση με Γενική Άδεια που να μην περιλαμβάνει την πρώτη στον Δίκτυό της ή σχετική υπεύθυνη δήλωση προς την ΕΕΤΤ από την επιχείρηση μέλος του Δικτύου.

Επιθυμώ να παρέχω ταχυδρομικές υπηρεσίες κατ' εντολή και για λογαριασμό άλλης αδειοδοτημένης ταχυδρομικής επιχείρησης. Πρέπει να υποβάλω Δήλωση Παροχής;
Όχι. Μόνο οι επιχειρήσεις που διαθέτουν Γενική Άδεια και σκοπεύουν να εντάξουν στο Ταχυδρομικό Δίκτυό τους άλλες επιχειρήσεις με ή χωρίς Γενική Άδεια, οφείλουν να καταθέσουν στην ΕΕΤΤ τη Δήλωση Παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο Δίκτυό τους. Η ένταξη της επιχείρησής σας στο Δίκτυο της αδειοδοτημένης επιχείρησης ισχύει από την ημερομηνία υποβολής στην ΕΕΤΤ της σχετικής Δήλωσης Παροχής.
 
Ποιοι είναι υπόχρεοι για υποβολή Ερωτηματολογίων;
Όλα τα πρόσωπα που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής Άδειας ή Ειδικής άδειας.
 
Η Γενική Άδεια μεταβιβάζεται;
Όχι. Η γενική Άδεια δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.

Ενδιαφέρομαι για την άσκηση δραστηριότητας ταχυμεταφορών. Τι πρέπει να κάνω;

Άδεια για κούριερ

Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις  που επιθυμούν να  παρέχουν, υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, ταχυδρομικές υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στην Καθολική Ταχυδρομική υπηρεσία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο Ν. 4053/2012, πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, που τηρεί η ΕΕΤΤ.


Ποια είναι η διαδικασία για την εγγραφή μου στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ για την απόκτηση Γενικής Άδειας;
Για την εγγραφή της στο Μητρώο της ΕΕΤΤ, η ταχυδρομική επιχείρηση, αφού έχει αποκτήσει πρόσβαση στη Διαδικτυακή Εφαρμογή της ΕΕΤΤ (ΔΔΕ), υποβάλλει υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά μέσω της ΔΔΕ της ΕΕΤΤ, τη Δήλωση Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού Γενικών Αδειών (ΦΕΚ 1700/B/10-07-2013).

Ποιοι έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ για την απόκτηση Γενικής Άδειας;
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παρέχει οποιαδήποτε από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που εμπίπτουν στο καθεστώς της Γενικής Άδειας πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, που τηρεί η ΕΕΤΤ.
Η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τρίτους, οι οποίοι λειτουργούν κατ' εντολή και για λογαριασμό ταχυδρομικής επιχείρησης που διαθέτει Γενική Άδεια και είναι ενταγμένοι στο Δίκτυό της, είναι νόμιμη και δεν απαιτείται εκ μέρους τους εγγραφή στο Μητρώο της ΕΕΤΤ.


Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Κανονισμό Γενικών Αδειών, μια ταχυδρομική επιχείρηση δύναται να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο και, ταυτόχρονα, να ανήκει και στο δίκτυο μιας άλλης αδειοδοτημένης επιχείρησης.

Ποιοι δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ για την απόκτηση Γενικής Άδειας;

Δεν απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων για τις παρακάτω περιπτώσεις:
α)    επιχείρηση που είναι ενταγμένη στο δίκτυο και ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό άλλης ταχυδρομικής επιχείρησης που διαθέτει Γενική Άδεια,
β)    επιχείρηση που διαμεσολαβεί για εύρεση καλύτερης τιμής και υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, χωρίς να παρέχει η ίδια ταχυδρομικές υπηρεσίες,
γ)    επιχείρηση που διακινεί αντικείμενα που δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του ταχυδρομικού αντικειμένου,
δ)    επιχείρηση που εγκαθιστά αυτοτελές δίκτυο για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνον ιδίων αναγκών της χωρίς να παρέχει εμπορικές υπηρεσίες στο κοινό,
ε) επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες κατάθεσης ταχυδρομικών αντικειμένων στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας ή σε άλλον πάροχο, χωρίς να αναλαμβάνει την ταχυδρομική υπηρεσία.

Ταχυμεταφορές με . . . ποδήλατα!

bike messenger

Πρόσφατα είδαμε να ιδρύονται νέες εξελιγμένες εταιρείες courier, μεταφέροντας τα δέματα … με ποδήλατα! Το ποδήλατο δεν είναι απλά ένα μέσο μεταφοράς,  είναι τρόπος ζωής.  Γιατί λοιπόν ο τρόπος ζωής να μην είναι και τρόπος δουλειάς, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή αποφόρτιση του αστικού κέντρου, με τον πιο φυσικό και ανέξοδο τρόπο!

Η μεταφορά εγγράφων και αντικειμένων με ποδήλατο είναι αντίστοιχα γρήγορη και αξιόπιστη με οποιαδήποτε άλλο μέσον μεταφοράς, αλλά πιο οικονομική και οικολογική γιατί δεν εκπέμπει καθόλου ρύπους.
Είναι ασφαλής, γιατί τοποθετούνται σε ειδικούς σάκους αδιάβροχους στους οποίους έχει γίνει οι κατάλληλες απολυμάνσεις και απεντομώσεις από συνεργεία καθαρισμού, οι οποίοι είναι στην πλάτη του ποδηλάτη και αποφεύγονται οι κραδασμοί και τα χτυπήματα.

Προς το παρόν, οι εταιρείες που κάνουν ταχυμεταφορές με ποδήλατα, δραστηριοποιούνται μόνο στις περιοχές γύρω από την έδρα τους, αλλά ελπίζουμε ότι σύντομα θα επεκταθεί αυτό το «άθλημα- επάγγελμα» σε ολόκληρη την Ελλάδα.